Verdiar / Samarbeid

Om Ulshav

Ulshav er ei vekstbedrift som har som førmål å skape tilrettelagde arbeidsplassar for personar som ikkje kan nytte seg av det ordinære arbeidsmarkedet, eller som treng hjelp og kvalifisering for å kome seg i ordinært arbeid.

Verdiar

Visjon til selskapet er: ”Med rom for alle – til vekst og utvikling”.

Vi jobbar for å vere blant dei beste på individtilpassa og brukarbaserte arbeids- og aktivitetsprogram for menneske med spesielle behov eller utfordringar. På den måten vil vi vere ein ressurs for å utvikle deira eigne ressursar og evner, og i størst mogleg grad vere deira bru ut i arbeidslivet.

Våre verdier i hverdagen er å legge vekt på tryggheit, mestring og trivsel, som i neste omgang skal føre til verdiskaping, kvalitet og utvikling.

Samarbeid

Ulshav AS er et kommunalt eid aksjeselskap.

Vi er også en del av vekstbedriftenes paraplyorganisasjon ASVL.

Av dette følger at det attføringsmessige aspektet tillegges vel så stor vekt i bedriften som å akkumulere et overskudd. Og i den grad det er overskudd, så skal det ikke tas utbytte, men overskuddet skal pløyes inn i bedriften igjen. Et overskudd vil ofte være nødvendig for å klare nødvendige investeringer i teknologi, maskin er og utstyr som kan sikre den framtidige økonomiske bæreevnen.